SKELBIAMAS KONKURSAS ŠALČININKŲ SPECIALIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

SKELBIAMAS  KONKURSAS ŠALČININKŲ SPECIALIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaiga: Šalčininkų specialioji mokykla.

Pareigybė: Šalčininkų specialiosios mokyklos direktorius.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį  pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos  Respublikos Vyriausybės  2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį, o kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas;

 1. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
 5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti lenkų kalbą;
 7. gebėti atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Pagrindinis skelbimas apie konkursą paskelbtas Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Pretendentų atrankos data 2017 m. spalio 6 d.

 

Pretendentai turi iki 2017 m. rugsėjo 27 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti šiuos dokumentus:

 

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires;
 5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos kopiją;
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos ir vienos iš trijų ES darbo kalbų mokėjimo), kopijas;
 9. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

 

Dokumentai teikiami modulio savitarnoje adresu: www.testavimas.vtd.lt bei priimami Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Vilniaus g. 49, Šalčininkų m. Telefonas pasiteirauti: 8 (380) 20 208. El. paštas: renata.siliuk@salcininkai.lt.

ŠALČININKŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS

                                                        APRAŠYMAS

                                      I . BENDRIEJI REIKALAVIMAI

                                                     

 1. Šalčininkų specialiosios mokyklos (toliau – Mokykla) direktoriaus pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kategorijai.
 2. Direktorius savo darbe privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

 

 1. REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

 1. Šalčininkų specialiosios mokyklos direktorius privalo:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginį darbo stažą;

3.2.2. turėti  magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

3.2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, partvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo kokybės kvalifikacinį laipsnį, o  Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas.

3.3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte;

3.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

3.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

3.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d.  nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

3.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių), lenkų k.;

3.8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo organizavimo principus ir sistemos sandarą;

3.9. mokėti rengti  mokyklos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

3.10  turėti vadybos pagrindų žinių;

3.11. gerai išmanyti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo reikalavimus, šiuolaikinės pedagogikos ir psichologijos pagrindus,  gebėti juos panaudoti savo veikloje.

 1. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2 -7 punktuose išvardintus atvejus.

 

                                III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

 1. Aiškina Mokyklos bendruomenei valstybinę švietimo politiką ir telkia bendruomenę jai įgyvendinti.
 2. Vadovauja Mokyklos strateginio ir metinio veiklos planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui.
 3. Įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Mokyklos mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus.
 4. Atsako už demokratinį Mokyklos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią, užkertančią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką.
 5. Stebi, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklos ir valdymo būklę, atsako už veiklos rezultatus.
 6. Suderinęs su savivaldybės vykdomąja institucija nustatyta tvarka tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 7. Vykdo savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Priima mokinius Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo(si) sutartis, kontroliuoja jų vykdymą.
 9. Organizuoja specialiosios, pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimą mokiniams.
 10. Inicijuoja Mokyklos veiklos įsivertinimą.
 11. Organizuoja viešąjį informavimą apie specialiojoje mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo, prevencines programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo į Mokyklą sąlygas, mokytojų kvalifikaciją, išorinio vertinimo ir vidinio įsivertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus.
 12. Atstovauja Mokyklai kitose institucijose, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu sudaro sutartis, atidaro sąskaitas banke.
 13. Ruošia Mokyklos veiklos ataskaitą, teikia ją Mokyklos tarybai svarstyti bei pritarti ir pateikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui tvirtinti.
 14. Stebi mokinių ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, teikia išvadas bei pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti, sudaro sąlygas bei skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis.
 15. Užtikrina, kad Mokykloje ir jos teritorijoje nebūtų rūkoma, vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kiti kvaišalai, jais prekiaujama.
 16. Organizuoja savivaldos institucijų sukūrimą ir skatina jų veiklą.
 17. Kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastato ar teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka.
 18. Už mokinio elgesio normų pažeidimus gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių pagrindų įstatyme.
 19. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių mokiniui skyrimo.
 20. Atlieka kitas funkcijas nustatytas Mokyklos nuostatuose arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas.

 

Susipažinau

_______________

(Parašas)

 

­­_____________________

(Vardas ir pavardė)

________________

(Data)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>