Apie mus

              Šalčininkų specialioji mokykla įsteigta 1962 m. vasario 6 d. Lietuvos TSR švietimo ministro įsakymu Nr. 66.  Nuo 1964 m. lapkričio 2 d. mokyklos pavadinimas – Šalčininkų mokykla – internatas; nuo 1982 m. vasario mėn. mokykla vadinama Šalčininkų pagalbine mokykla – internatu;  nuo 1989 m. – Šalčininkų specialioji internatinė mokykla; nuo 2005 m. – Šalčininkų specialioji mokykla.               Šalčininkų specialioji mokykla veikia kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, kuri savo veikla grindžia įgyvendinama Valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymu, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvoos Respublikos švietimo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais               Tai bendrojo lavinimo mokykla, ugdymo  forma – dieninė, mokymo kalba – lenkų kalba, vykdanti formaliojo švietimo programas: pradinis ugdymas  (kodas 107001003), pagrindinis ugdymas (kodas 207001003). Vizija               Jauki, saugi, sveika ir patraukli mokykla, suteikianti galimybes asmenybei atskleisti ir puoselėti savo gebėjimus bei lengvai integruotis į visuomenę. Misija               Teikti pradinį ir pagrindinį ugdymą pagal pritaikytas programas asmeniui, atsižvelgiant į jo galimybes ir poreikius.